NXMK Logo   Klikk på logoen for å tilbake til hovedsiden  
     
 

Vedtekter for Norsk XM klubb
 

§1 _ Klubbens navn er "Norsk XM Klubb" 
§2   Klubben er et idealistisk foretak og medlemskontingenten skal kun gå til driftsutgifter. Årsmøtet kan bestemme at deler av kontingenten eller bestemte beløp skal brukes til anskaffelse av varige goder for klubben. 
§3   Klubben skal: 
    1. Arbeide for økt interesse og kunnskap for og om Citroën XM. 
    2. Drifte et forum for klubbmedlemmene på Internett.
    3. Være en møteplass for deg som er interessert i Citroën XM.
    4. Bistå medlemmene med hjelp og opplysninger om Citroën XM, og ved kjøp av brukt XM. 
    5. Bistå medlemmene med formidling av deler og utstyr.
    6. Om mulig bistå medlemmer for å få til rimelige reparasjoner. 
    7. Arbeide for rabattordninger på bildeler, reparasjoner, drivstoff, forsikring etc. for medlemmene. 
    8. Samarbeide med andre klubber og organisasjoner med tilsvarende eller nærliggende interesser. 
    9. Arrangere møter, turer og andre arrangementer for klubbens medlemmer med familie. 
§4   Adgang til medlemskap har alle personer som har Citroën XM – enten selv eller i nærmeste familie.
§5   Personer som støtter klubben og klubbens formål kan også opptas som medlemmer. Styret kan ikke nekte medlemskap med mindre vektige grunner tilsier det. 
§6   Medlemskontingent gjelder for kalenderåret, og fastsettes av årsmøtet ved simpelt flertall. 
§7   Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i september og oktober betaler kun halv medlemsavgift.
§8   Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i november eller desember, betaler normal årskontingent som da også gjelder for hele det etterfølgende år.
§9   Kontingenten skal betales innen 1. februar i kontingentåret. Medlemmene skal varsles om kontingentkrav og betalingsmåte via klubbens hjemmesider og e-post minst 2 uker før forfall. Nytt passord til klubbens websider med virkning fra 1.februar sendes ut til medlemmene etter hvert som kontingenten blir betalt. Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent 2 etterfølgende år blir strøket fra medlemsregisteret.
§10   Alle medlemmer kan senest 2 uker før valg foreslå kandidater til klubbens styre ved melding til styret eller til oppnevnt valgkomité. Dersom forslagstiller skal ha krav på at forslaget bekjentgjøres sammen med og samtidig med utsendelse av dagsorden og andre saker til årsmøtet, må forslaget sendes styret senest 3 uker før årsmøtet.
§11   Sekretæren skal bekjentgjøre forslag til kandidater til styret på klubbens interne webside senest 2 uker før valg.
§12   Styret skal ha minst 6 og ikke flere enn 9 medlemmer.
§13   Årsmøtet velger styre ved hvert medlem på valg med simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal presidenten ha dobbeltstemme. Hvis presidenten ikke vil tilkjennegi sin stemme skal det foretas loddtrekning mellom 2 kandidater med samme stemmetall. Årsmøtet skal fortrinnsvis velge styrets medlemmer til faste verv, men styret har rett til å konstituere endringer ved utførelse av styrets oppgaver. Endringer skal straks kunngjøres på klubbens websider.
§14   Medlemmer av styret velges normalt med virketid på 2 år.
§15   For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal en alltid sørge for at minst 3 av styremedlemmene fortsetter i styret fra ene året til det neste.
§16   Styret skal som minimum bestå av president, sekretær, kasserer, webmaster, aktivitetsansvarlig og medlemsansvarlig. Styrets leder er klubbens president og styrets nestleder er klubbens kasserer. Styremedlemmer er fritatt for å betale medlemskontingent.
§17   Styrets avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbelstemme. Styrets medlemmer er solidarisk ansvarlig for styrets vedtak, bruk av midler,  gjennomføring av handlingsplaner og for å følge klubbens vedtekter. Styret skal sette opp rammer og planer for bruk av klubbens midler.
§18   Årsmøtet skal avholdes i perioden april – august., og om mulig i forbindelse med landstreff. For at årsmøtet kan avholdes skal det være minst 10 stemmeberettigede. Stemmeberettigede er lik summen av medlemmer fysisk til stede og medbrakte fullmakter. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall stemmeberettigede, avlyses ordinært årsmøte og det må innen 4 uker innkalles til ekstraordinært årsmøte. 
§19   Tidspunkt for årsmøte skal kunngjøres på klubbens webside og med e-post senest 2 måneder før ordinært årsmøte.
§20   Dersom minst en tredjedel av medlemmene krever det, kan styret pålegges å innkalle til ekstraordinært årsmøte som da skal avholdes innen 3 måneder.
§21   Kun medlemmer med betalt medlemsavgift har stemmerett på årsmøtet. Styremedlemmer har imidlertid stemmerett på årsmøtet selv om de slipper å betale medlemsavgift som kompensasjon for deres arbeide for klubben. Medlemmer med stemmerett kan gi fullmakt til et annet medlem slik at dette kan stemme på deres vegne. Fullmakten skal være skriftlig på papir, og identifisere begge medlemmer med navn og medlemsnummer. Fullmaktsgiver skal underskrive fullmakten. Fullmakten gjelder kun for ett årsmøte, og den skal oppbevares sammen med årsmøteprotokollen i minst ett år.
§22   Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet med minst 2/3-flertall blant de stemmeberettigede.
§23   Saksliste for årsmøtet skal kunngjøres på websiden senest 2 uker før møtet. Alle medlemmer kan fremme saker for årsmøtet og dette sendes styret fortrinnsvis på e-post til Norsk XM Klubbs styre senest 3 uker før årsmøtet.
§24   Saker utenom saksliste, kan tas opp til orientering på årsmøtet men ikke til avstemming.
§25   Norsk XM Klubb skal ha en valgkomité som skal bestå av 2 medlemmer som velges av årsmøtet for en virketid av et år.
§26   NORSK XM Klubb skal være registrert som organisasjon i enhetsregisteret i Brønnøysund.
§27   Presidenten og styrets nestleder kan hver for seg signere på vegne av organisasjonen. Dersom både presidenten og styrets nestleder er fraværende kan 3 av styrets medlemmer sammen signere på vegne av organisasjonen.

Vedtekter revidert på årsmøtet 2012